Informace

Nejprodávanější produkty

Slevy

Napsali o nás

Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
Rychlost a dobrá cena.

2022-08-13

Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
Rychlost a velká vstřícnost .

2022-07-29

Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
Rychlost a prostě spokojenost.

2022-05-23

Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
Velký sortiment, férové ceny, rychlé vyřízení objednávky.

2022-03-31

Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
opakovaně rychlý a spolehlivý nákup

2022-03-20

Obchodní podmínky

Illyonline.cz – Bc. Josef Slobodník

se sídlem Feřtekova 541/19, PSČ: 181 00, Praha 8 , IČ: 88344347,
Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku vydaným: ÚMČ Praha 8 dne 21. 12. 2011
(dále jen „Obchodní podmínky“)

I.   Všeobecné

 1. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je podnikatel Illyonline.cz – Bc. Josef Slobodník, se sídlem Feřtekova 541/19, PSČ: 181 00, Praha 8, IČ: 88344347, (dále jen jako „Prodávající“) a třetí osoby jako kupujícího (zákazník, spotřebitel) (dále jen jako „Kupující“).
 2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou „Kupující spotřebitel“, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., v platném znění).
 3. Do sortimentu Prodávajícího, který prodává, náleží tyto níže uvedené produkty: potravinářské zboží zastoupených firem, kávovary a přístroje pro přípravu nápojů (dále jen jako „Zboží“).
 4. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku Kupujícího v případě, že Kupující v minulosti nedodržel kupní smlouvu anebo Obchodní podmínky.

II.   Kupní smlouva

 1. Kupní smlouva – resp. objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího). Potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou a od tohoto momentu vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a Obchodními podmínkami.
 2. Kupující je povinen Zboží převzít a uhradit kupní cenu Zboží v plné výši.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech:
  a.   zboží se již nevyrábí nebo nedodává anebo
  b.   cena dodavatele zboží se výrazným způsobem změnila.
 4. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět Prodávajícím na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
 5. Kupující si je vědom, že mu koupí Zboží, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších firem s ním spolupracujících, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
 6. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva anebo nároky spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

III.   Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že Zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu Zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou Zboží, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny Zboží nebo od kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím Zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

IV.   Právo Kupujícího odstoupit od kupní smlouvy

A. odstoupení od smlouvy Kupujícího spotřebitele

 1. Pokud je kupní smlouva uzavřena distančním způsobem (v internetovém obchodě), má spotřebitel právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodů a to ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo spotřebitelem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy a to před uplynutím příslušné lhůty. V  případě odstoupení je spotřebitel povinen doručit písemné oznámení o odstoupení Prodávajícímu a je povinen uvést, že odstupuje od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz – kupní ceny. Peníze je možné vrátit po předchozí dohodě s Prodávajícím též v hotovosti v sídle prodávajícího.
 2. Náklady spojené s dodáním a navrácením zboží nese vždy Spotřebitel.
 3. Podmínkou vrácení přijatých peněžních prostředků Prodávajícím Spotřebiteli je předání zboží Spotřebitelem Prodávajícímu anebo Spotřebitelem prokázání skutečnosti, že Spotřebitel zboží Prodávajícímu odeslal.
 4. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 5. Právo Spotřebitele na odstoupení nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení Zboží. V případě využití práva Kupujícím na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí Zboží musí Kupující Prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal.

B. odstoupení od smlouvy Kupujícího podnikatele

 1. Prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží se považuje za nepodstatné porušení kupní smlouvy vyjma ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.
 2. V případě, že Prodávající nedodá Zboží ani v novém termínu dohodnutém s Kupujícím podnikatelem, je Kupující podnikatel oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, kdy toto odstoupení musí být písemné, musí být doručeno Prodávajícímu a Kupující podnikatel je povinen uvést, že odstupuje od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz – kupní ceny. Kupující podnikatel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v důsledku prodlení Prodávajícího, pokud mu byla doručena zpráva o tom, že plnění dle kupní smlouvy již bylo odesláno na adresu Kupujícího.
 3. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v důsledku opakovaného neposkytnutí součinnosti Kupujícího podnikatele při doručování zboží (má se za to, že opakovaným neposkytnutím součinnosti Kupujícího při doručování Zboží je marný pokus Prodávajícího zboží 3x odeslat, resp. doručit Kupujícímu podnikateli), kdy v tomto případě není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody.

C. odstoupení od smlouvy všeobecně

 1. Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy v případě, že:
  a.   dodání zboží se stane nemožným, dále
  b.   prodávající po potvrzení objednávky zjistí věrohodným způsobem skutečnosti zakládající důvodné obavy o tom, že nabízené zboží nesplňuje zákonné podmínky pro volný prodej na trhu nebo nesplňuje podmínky bezpečnosti,
  c.   zboží, které má Prodávající k dispozici, začne vykazovat závady a poruchy nezaviněné Prodávajícím, kdy Prodávající nebude schopen zajistit dodání Zboží v minimálně běžné kvalitě.
 2. Prodávající i Kupující jsou dále oprávněni odstoupit od kupní smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci, která jim nepřiměřeným způsobem ztíží, či dokonce znemožní řádné plnění, kdy vyšší mocí je válka, živelné pohromy, vnitřní nepokoje, poruchy provozu, nedostatek energie nebo surovin, stávka, propouštění, dopravní poruchy.
 3. O odstoupení od smlouvy je odstupující smluvní strana povinna druhou smluvní stranu neprodleně informovat.

V.   Platební podmínky

 1. Platba Zboží je možná v závislosti na výběru Kupujícího. K dispozici jsou tyto níže uvedené možnosti:
  a.   platba hotově při osobním odběru na výdejním místě Pernerova 13, Praha 8,
  b.   platba na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od Kupujícího přepravce),
  c.   platba předem na bankovní účet. Číslo bankovního účtu: 2600941401/2010 vedené u FIO banka. Variabilní symbol: číslo objednávky.
 2. Zboží zůstává do jeho úplného zaplacení výlučným majetkem Prodávajícího.

VI.   Ceny Zboží

 1. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny Zboží bez předchozího upozornění. Ceny Zboží uváděné na webových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky Kupujícím. Aktuální cena je platná pouze v momentě realizace objednávky. Objednáním Zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce.
 2. Všechny ceny uváděné na internetových stránkách obchodu jsou zobrazovány včetně DPH.
 3. Prodávající je plátcem DPH a Kupující, který je plátcem DPH, si může nárokovat u příslušného finančního úřadu odečet DPH ze Zboží u nás nakoupeného.
 4. Tyto ceny Zboží nezahrnují ceny za dodání Zboží. Ceny za doručení – dodání Zboží jsou uvedeny v Dodacích podmínkách v článku 7. Obchodních podmínek.

VII.   Dodací podmínky a doba dodání Zboží

 1. Obvyklá doba dodání Zboží činí 4 pracovní dny.
 2. Při objednání Zboží, které není skladem, je Zboží expedováno nejdéle 21 den ode dne objednání. Pokud Prodávající nebude schopen dodržet tento termín, dohodne se telefonicky nebo e-mailem s Kupujícím na nejbližším termínu dodání Zboží tak, aby došlo k co nejrychlejšímu vyřízení objednávky.
 3. Způsob dodání Zboží záleží na volbě Kupujícího, kdy Kupující uvede způsob dodání Zboží v objednávce. Nejsou-li způsob a místo dodání Zboží uvedeny Kupujícím v objednávce, platí, že místem dodání Zboží je sídlo Prodávajícího.
 4. Kupující si může Zboží vyzvednout v termínu dodání Zboží na adrese Prodávajícího – osobním odběrem na výdejní adrese Praha 8, Pernerova 13.
 5. Případně je možno, dle volby Kupujícího, dodat Zboží v rámci České republiky prostřednictvím přepravní služby PPL, České Pošty nebo Zásilkovny a to na adresu uvedenou Kupujícím v objednávce. Cena přepravného každé jedné objednávky (bez ohledu na množství Zboží) prostřednictvím internetového obchodu je při zasílání po České Republice uvedena v detailním ceníku dodání zboží.
 6. U všech výše uvedených způsobů dopravy platí, že jsou realizovány pouze v pracovní dny. Při objednávkách Kupujícího založených v sobotu, neděli anebo ve státní svátek, bude Zboží odesláno první následující pracovní den.
 7. Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy Prodávajícím zabaleno do ochranných obalů způsobem obvyklým tak, aby se předešlo poškození Zboží, kdy použité ochranné obaly, resp. jejich potisk či popis nemusí korespondovat s dodávaným zbožím. Ochranné obaly užité pro přepravu Zboží jsou určeny k jednorázovému užití a jsou nevratné.
 8. V případě odmítnutí převzetí Zboží zaslaného prostřednictvím třetí osoby – přepravce na základě platné objednávky potvrzené Prodávajícím z jiných než zákonných důvodů, je Prodávající oprávněn po Kupujícím požadovat náhradu škody, která byla Prodávajícímu způsobena.
 9. V případě, že si Kupující nevyzvedne objednané Zboží ve shora uvedeném sídle Prodávajícího v dohodnutém ani nově stanoveném termínu, může Prodávající od smlouvy odstoupit 2. den po uplynutí náhradního termínu pro převzetí Zboží, který Prodávající Kupujícímu sdělí. O tomto odstoupení je povinen Prodávající Kupujícího informovat. Po dobu prodlení Kupujícího podnikatele s převzetím Zboží na prodejně či nepřevzetím Zboží od přepravce přechází na Kupujícího podnikatele nebezpečí škody, ztráty a zničení věci (Zboží) ve smyslu § 455 Obchodního Zákoníku, v platném znění.

VIII.   Záruky a reklamace Zboží

 1. Prodávající poskytuje na Zboží následující záruční doby:
  a.   Zboží kromě kávovarů do data použitelnosti (expirace) uvedené na obalu,
  b.   u kávovarů v délce 24 měsíců.
 2. V ostatním platí při reklamaci Zboží platné právní předpisy České republiky.

IX.   Závěrečné ustanovení

 1. Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na webových stránkách Prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka Kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená kupní smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný Kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.
 2. Podmínky ochrany osobních údajů se řídí dle samostatného dokumentu Podmínky ochrany osobních údajů.
 3. Prodávající a Kupující jsou povinni řešit veškeré spory, které vzniknou z jejich vztahu smírnou cestou. Nepodaří-li se spor vyřešit smírně, bude spor vyřešen soudní cestou dle platných právních předpisů.
 4. V případě doručování písemností mezi Prodávajícím a Kupujícím se za doručovací adresu považují sídlo Prodávajícího a adresa Kupujícího uvedená v objednávce.
 5. Platné obchodní podmínky jsou k dispozici na webových stránkách Prodávajícího a Kupující je při koupi Zboží na tyto upozorněn a seznámen. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platných právních předpisů a v souvislosti se změnou na trhu Zboží, které Prodávající nabízí.
 6. Starší verze obchodních podmínek je možné obdržet na vyžádání u Prodávajícího.
 7. Zboží je možno zaslat do zahraničí – mimo území ČR po předchozí domluvě Prodávajícího a Kupujícího.
 8. Neúčinnost jednotlivých ustanovení Obchodních podmínek se nedotýká účinnosti zbylých ustanovení. Na místo neúčinného ustanovení nastupuje platné ustanovení, které ve své obchodní působnosti následuje jako příští.

Ke stažení

Formulář pro uplatnění reklamace - ZDE

Formulář pro odstoupení od smluvy - ZDE

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy - ZDETyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.